හඳුන්වාදෙන Withdraw Reload App Profit

by | Jun 7, 2021 | නව හඳුන්වාදීම් | 0 comments

හඳුන්වාදෙන Withdraw Reload App Profit

රීලෝඩ් ඇප් එකේ රීලෝඩ් දමා හිමිවූ ලාභය, ඉපැයූ ආදායම ඔබේ ඕනෑම බැංකුවකට ලබාගන්න.

???? අවශ්‍යයිනම් එම මුදලෙන්ද ඔබට රීලෝඩ් දැමිය හැක.

???? නොඑසේනම් ඔබ අපගෙන් ඉල්ලුම් කරන ඕනෑම බැංකු ගිණුමකට විනාඩි 5ක් ඇතුලත Withdraw කර දිය හැක.

???? Reload App එක ප්‍රවර්ධනය කර ලැබෙන ආදායම පෙන්වන්නේ CharityShop eWallet එකෙහිය. ඒ මුදල් අවශ්‍යයිනම් ඔබට App එක Topup කරගැනිමටද, Withdraw කරගැනීමටද භාවිතා කල හැක.

ඔබට තවමත් CharityShop eWallet එකක් නැතිනම් www.mychallenge.work වෙබ් අඩවියෙන් නිර්මාණය කරගන්න.

වැඩි විස්තර ඉදිරියේදී…

CharityShop Team

#2021ජූනි7

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments