අලුතින්ම Market එකට ආව Cryptocurrency එක ගැන ඔයලා දන්නවද?

by | Apr 17, 2021 | වෙනත් eMoney Apps - මුදල් උපයන ක්‍රම | 0 comments

අලුතින්ම Market එකට ආව Cryptocurrency එක ගැන ඔයලා දන්නවද?

Pi coin π දවස ගානේ free earning කරන්න පුලුවන්. මේක අනාගතය වෙනුවෙන් කරන හොඳ ආයෝජනයක් කියන්නත් පුලුවන් .මතකනෙ Bitcoins තිබ්බ විදියයි, දැන් වටිනාකමයි.

???? පැය 24න් 24ට coins ලැබෙනවා.

???? Data on එකේ තියන්න ඕන නැහැ.

???? Coin earning App එකක් උනාට ෆෝන් එකේ Battery ???? බහින්නෙත් නෑ.

Mine Crypto විත් CharityShop

CharityShop සාමාජික නොවන අයට වුවද සම්බන්ධ විය හැක.

උපදෙස් පැහැදිලිව අනුගමනය කර ලියාපදිංචි වෙන්න : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/293575502278233/

CharityShop Team

#2021April17

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments