ඇඩ් ක්ලික් කරලා ඩොලර් උපයමු !

by | Apr 15, 2021 | වෙනත් eMoney Apps - මුදල් උපයන ක්‍රම | 0 comments

ඇඩ් ක්ලික් කරලා ඩොලර් උපයමු !

$1 Withdraw කරන්න පුළුවන්.

ඩොලර් එකේ අගය දැන් රු.204ක් වෙලා. මේ ඇඩ් ක්ලික් වෙබ් අඩවියේ ඔබ කිසිදු මුදලක් ආයෝජනය කරන්න ඕන නැහැ. නොමිළයේ ඇඩ් බලන්න තියෙන්නේ. දවසට පොඩි ගණනක් ලැබෙනවා.

ඩොලර් 1ක් වුන ගමන් Paypal වලට Withdraw කරන්න පුළුවන්. Paypal ගිණුම් හදාගන්න එකත් ඔබට CharityShop හරහාම කරලා දෙන්න පුළුවන්. පැය කිහිපයකින් Withdraw ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි දැනට ලියාපදිංචි වෙලා ඉන්න අය කියන්නේ.

දැනට පේපැල් අවශ්‍ය නැහැ. මුලින් ඇඩ් ක්ලික් කරලා මුදල් එකතු කරගන්න.

???? ඔබ ඇඩ් එකක් බලන විට හෝ රෙෆරල් ක්ලික් එකකට ඔබට $0.05 හිමිවේ.

???? ලියාපදිංචි වන විට $0.01 හිමිවේ.

???? Referral Upgrade එකකදී ඔබට $5 හිමිවේ.

වැඩි විස්තර : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/293695188932931/

CharityShop Team

#2021April15

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments