නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න ඕනද?

by | Apr 26, 2021 | වෙනත් eMoney Apps - මුදල් උපයන ක්‍රම | 0 comments

නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න ඕනද?

MyDailyCash – පැයෙන් $2.5 Withdraw කරන්න

(සාර්ථකව CharityShop විසින් තෙවන දිනයේදීත් Withdraw කරන ලද ඇප් එකකි)

App Install කර, ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබාදී, මිතුරන්ට Invite කර $ සොයමු

ඩොලර් 2.5ක් (Credit 250) වුන ගමන් Paypal වලට Withdraw කරන්න පුළුවන්. Paypal ගිණුම් හදාගන්න එකත් ඔබට CharityShop හරහාම කරලා දෙන්න පුළුවන්. පැය කිහිපයකින් Withdraw ගන්න පුළුවන්.

දැනට පේපැල් අවශ්‍ය නැහැ. මුලින් Referral / Task හරහා Credit එකතු කරගන්න.

???? ඔබගේ Task වලට ඇප් එකේ පෙන්වා ඇති Credit ප්‍රමාණය හිමිවේ.

???? Referral එකකට ඔබට Credit 10 හිමිවේ. (රෙෆරල් 20ක් එකතු කරගත්නම් ප්‍රමාණවත්)

ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ආකාරය බලන්න පහත ලින්ක් එකට පිවිසෙන්න :

https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/295285325440584/

CharityShop Team

#2021April26

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments