ඔබ රැවටුණු දේශීය / විදේශීය ආයතන මොනවාද?

by | May 19, 2021 | Scam Alert | 0 comments

ඔබ රැවටුණු දේශීය / විදේශීය ආයතන මොනවාද?

ඔබේ අත්දැකීම හැමෝම එක්ක බෙදාගන්න.

තවත් කෙනෙක් වංචාවලට අහුවෙන එක වළක්වන්න…

ආයතන වල කාර්යමණ්ඩලයේ ඡායාරූප, පවුල් වල ඡායාරූප, පෞද්ගලික ඡායාරූප කමෙන්ට් කිරීමෙන් වළකින්න. පෞද්ගලික ජිවිත වලට මඩ ගැසීම තහනම්.

CharityShop Team

#2021මැයි19

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments