සාමාජික ගාස්තුව නොගෙවා මුදල් උපයන්න ඕනද? | ක්‍රියාකාරකම 01 (2021 පෙබරවාරි)

by | Feb 2, 2021 | ක්‍රියාකාරකම් | 0 comments

සාමාජික ගාස්තුව නොගෙවා මුදල් උපයන්න ඕනද? | ක්‍රියාකාරකම 01 (2021 පෙබරවාරි)
ඔබ මෙයට සම්බන්ධ වුවහොත් අපි ඔබගේ සාමාජික ගාස්තුව ඉවත් කරනවා. නමුත් ඔබට දින 28ක් (පෙබරවාරි 28) වන දින තෙක් අපගේ ගෲප් එකේ ක්රියාකාරකම් වලින් මුදල් ඉපයීමේදී ඔබට හිමිවන්නේ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයෙක්ට හිමිවන මුදලින් 1/10කි. එනම් රු.5,000ක් ගෙවන Task එකකට ඔබට හිමිවන්නේ රු.500කි. රු.10ක Task එකකට රු.1කි.
ඔබගේ ක්රියාකාරකම :
1️⃣ පහත ගෲප් එකට Join වෙන්න :

2️⃣ දිනකට මිතුරන් 48කට බැගින් දින 30ක් මිතුරන්ට Invite කරන්න. සෑම දිනකම අදාල දිනය යොදා කමෙන්ට් එකක් මේ පෝස්ට් එකට යොදා එහි රිප්ලයි කමෙන්ට් ලෙස ඔබ ඉන්වයිට් කිරීමේදී ගත් Screenshot කිහිපය කමෙන්ට් කල යුතුය (උදාහරණ සඳහා පළමු කමෙන්ට් එක බලන්න)
3️⃣ එවිට 2021 මාර්තු 01 සිට ඔබට සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ සාමාජිකයෙකුගේ වරප්රසාද සියල්ල හිමිවේ.
සැ. යු : ඔබ මෙයට සම්බන්ධ වුවහොත් ඔබගේ සාමාජික අංකයට අනෙක් ක්රියාකාරකම් වෙනුවෙන් කොමිස් මුදල් ගණනය වෙන්නේ 1/10ක් ලෙසිනි. අතරමගදී සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූවිට එය එය ඉවත් වේ. නමුත් ඔබට ලබාදුන් මේ අවස්ථාව නිසා මාසයක් ඉහත ක්රියාකාරකම කිරීම අනිවාර්ය වේ.
❎ අප මෙවැනි තව ක්රියාකාරකමක් කිහිපයක් ඔබට ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments