උපන්දිනය කමෙන්ට් කර ජයග්‍රහණය කල සාමාජිකයෝ ~ Congratulations !

by | Mar 19, 2021 | ජයග්‍රාහකයෝ | 0 comments

උපන්දිනය කමෙන්ට් කර ජයග්‍රහණය කල සාමාජිකයෝ ~ Congratulations !
1️⃣ ඔබ සාමාජික ගාස්තුව නොගෙවූ අයෙක්නම් මාර්තු 25ට පෙර ලියාපදිංචි වන්නේනම් සාමාජික ගාස්තුව රු.500කි. (ජයග්රහණය නිසා 50%ක් අඩු කර ඇත)
2️⃣ ඔබ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයෙක්නම් ඔබගේ සාමාජික අංකය සහ CDC ලෙස කමෙන්ට් කරන්න. ඔබ ජයග්රහණය කල CDC 100 ඔබේ ගිණුමට හුවමාරු කරන්නම්
☘️ අතපසුවීමකින් ඔබේ නම මෙහි සඳහන් නොමැතිනම් කරුණාකර දැනුම් දෙන්න. (ඔබ ජයග්රහණය කලානම් පමණක්)
???? ජයග්රාහකයින් ලෙස තෝරාගත්තේ කමෙන්ට් එකකට ගැලපෙන උපන්දිනයක් රිප්ලයි කමෙන්ට් එකක් ලෙස පල කලානම් පමණි.
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments